اداره کار در وین اتریش

Arbeitsmarktservice Österreich - AMS

اداره کار در وین اتریش AMS برای خدمات کار و کارگر و کارفرماست

همچنین مسئولیت پرداخت حقوق بیکاری و محل تامین آموزش های فنی و حرفه ای را بر عهده دارد.

 

اداره کار در وین اتریش, Arbeitsmarktservice Österreich

برای ورود به سایت اداره کار کلیک کنید