مراسم روز عید غفران یا توبه در اتریش

Kaparot Ceremony

روز عید غفران یا توبه,Kaparot-Ceremony

Kaparot-Ceremony
روز عید غفران یا توبه، اتریش

فستیوال و جشن ها در اتریش

از مناسبت‌ های مذهبی مهم آئین یهود است؛
یکی از کارهای رایجی که یهود ها در این روز صورت می دهند آن است که یک مرغ یا خروس سفید رنگ را سه بار دور سر خود بچرخانند؛
این مرغ یا خروس باید به خوبی در دست گرفته شود و سه بار، دور سر خود یا یک صهیونیست دیگر چرخانده شود تا تمام گناهان سال گذشته این فرد بخشیده شود.
این اقدام که توسط برخی از یهود ها صورت می‌ پذیرد، در جشن‌ های روز کیپور انجام می‌شود و بسیاری از یهود ها این آئین مذهبی خود را در خیابان برگزار می کنند.
بخش نهایی این مراسم آن است که این مرغ یا خروس کشته می‌ شود و گوشت آن را میان افراد فقیر تقسیم می کنند.