روز یکشنبه، روز بدون شلوار در متروی اتریش

No Pants day

 روز یکشنبه ی بدون شلوار, No Pants day

No Pants day
روز یکشنبه روز بدون شلوار در مترو

فستیوال و جشن ها در اتریش

در این روز خیلی ها بدون پوشیدن شلوار در متروها دیده می شوند.
در اتریش هم این حرکت انجام می شود.
البته این حرکت در کشورهای دیگر مثل انگلیس و آمریکا بیشتر به چشم می خورد ولی در خیلی از کشورها در دومین یکشنبه اول سال این برنامه اجرا می شود.

روز بدون شلوار یک شوخی دانشجویی بود که در سال ۲۰۰۰ چند دانشجو در پایان ترم بدون شلوار پایان ترم را جشن گرفتند و اکنون در بسیاری از کشورها این روز وجود دارد.