مراسم رژه رنگین کمان همجنس گرایان در اتریش

Regenbogenparade

مراسم رژه رنگین کمان همجنس گرایان, Regenbogenparade

رژه رنگین کمان توسط جنبش همجنس گرایان و فراجنسیتی، به نمایش در می آید.
این روز به روزخیابان کریستوفر هم معروف است.
Christopher Street Day

فستیوال و جشن ها در اتریش

از سال 1996 اولین رژه در خیابان کریستوفر نیویورک برپاشد که این گروه در برابر استبداد پلیس در سال 1969 انجام دادند.
در این خیابان اکثر همجنس گراها و لزبین ها زندگی می کردند.
در حال حاضر در اکثر کشورها این رژه توسط این همجنس گراها انجام می گیرد.