اداره مهاجرت در وین – اتریش

MA 35 - Einwanderung und Staatsbürgerschaft

اداره مهاجرت در اتریش (MA 35 - Einwanderung und Staatsbürgerschaft)

در این ادراه مجوز اقامت برای دانشجویان و یا افراد دیگر صادر می شود و همچنین
اقدام برای شهروندی اتریش و سیتی زنی در همین اداره انجام می شود.

آنهایی هم که می خواهند اقامت خود را تمدید کنند، می توانند با در دست داشتن مدارک خواسته شده به این اداره مراجعه کنند .

ممکن است کسی اقامت و یا شهروندی اتریش را داشته باشد و بخواهد خانواده درجه یک خود را هم به اینجا بیاورد، او هم می تواند از همین اداره اقدام کند.

آدرس اداره مهاجرت در وین – اتریش:

Dresdner Straße 93, 1200 Wien, Austria

تلفن اداره مهاجرت در وین – اتریش:

0043140003535