اداره دارایی در اتریش

Finanzamt

این اداره که از نامش پیداست مربوط به کارهای مالیاتی می باشد.
هر منطقه برای خود یک اداره دارایی مخصوص به خود را دارد.

 

اداره دارایی در اتریش, Finanzamt

بطور مثال در این اداره والدین می توانند برای کودکان خود ماهانه پولی را دریافت کنند که متعلق به کودک است اما معمولا” به حساب مادران واریز می شود.

فرم ثبت نام را میتوان آنلاین هم تهیه کرد.

برای دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید

مبلغ پرداختی برای کودکان به شرح زیر است:
از زمان تولد: 111 یورو و 8 سنت
از سه سال: 119 یورو و 6 سنت
از 10 سال: 138یورو . 8 سنت
از 19 سال: 162 یورو
برای بچه هایی که ناتوانی جسمانی دارند 152 یورو و 9 سنت

Ab 1. Jänner 2016 beträgt die Familienbeihilfe pro Kind und Monat

ab Geburt 111,8 €
ab 3 Jahren 119,6 €
ab 10 Jahren 138,8 €
ab 19 Jahren 162 €

Der monatliche Gesamtbetrag an Familienbeihilfe erhöht sich durch dieGeschwisterstaffelung für jedes Kind, wenn sie

a) für zwei Kinder gewährt wird, um 6,9 € für jedes Kind

b) für drei Kinder gewährt wird, um 17 € für jedes Kind

c) für vier Kinder gewährt wird, um 26 € für jedes Kind

d) für fünf Kinder gewährt wird, um 31,4 € für jedes Kind

e) für sechs Kinder gewährt wird, um 35 € für jedes Kind

f) für sieben und mehr Kinder gewährt wird, um 51 € für jedes Kind

Der Zuschlag für ein erheblich behindertes Kind beträgt 152,9 € pro Monat