جشنواره سه پادشاه Epiphany سنت های اصیل آلمانی کشور های آلمانی زبان Bethlehem مسیح

جشنواره سه پادشاه
Epiphany

 

سنت های اصیل آلمانی
در کشور های آلمانی زبان این روز به عنوان روزی خاص که سه پادشاه پس از سفر طولانی خود از شرق هدایایی را در Bethlehem برای مسیح آورده بودند شناخته می شود و همچنین آخرین روز فصل تعطیلات نیر درنظر گرفته شده است.

مراسم روز 6 ژانویه، را در کشورهای اتریش، آلمان و سوئیس با جشنواره سه پادشاه ( das Dreikönigsfest) یا Epiphany برگزار می کنند.

اگر شما در اروپا باشید، سه چیز را باید در مورد این روز خاص بدانید:

1. Epiphany پایان رسمی فصل کریسمس را نشان می دهد.
در بیشتر مناطق اتریش، آلمان و سوئیس، 6 ژانویه، یک روز تعطیل عمومی است.

2. ستارگان خواننده را ممکن است ملاقات کنید.
از 27 دسامبر تا 6 ژانویه، گروه های کوچکی از کودکان که به عنوان ستارگان مشهور ( Sternsinger ) شناخته می شوند، به عنوان سه مرد عاقل به منظور جمع آوری کمک های مالی برای موسسات خیریه به راه می افتند. به همراه آنها نیز یک فرد بعنوان رهبر که یک ستاره را در دست حمل می کند حضور دارد.
آنها درب به درب می آیند و آواز کنان “در مورد تولد عیسی” سکه هایی را برای خیریه ها جمع آوری می کنند.

3. خانه ها پر برکت و پاک می شوند.
خانه ها با کتیبه ای رمز آلود که توسط کلیسای محلی که توسط یک کشیش کاتولیک برکت داده شده است، پر برکت و پاک می شوند.

چگونگی رمزگشایی نماد: شروع و پایان دادن به اولین و آخرین رقم سال نو، نعمت 2018 خواهد شد:

20 * C + M + B + 18

ستاره (*) نماد ستاره Bethlehem . سه صلیب (+) نیز برای پدر، پسر و روح مقدس است و در نهایت گفته می شود که C، M و B نام های سه مرد عاقل را نشان می دهند که نام های آلمانی آنها Caspar، Melchior و Balthasar یا ” Christus mansionem benedicat ” است که به این معنی است که “مسیح این خانه را برکت دهد“.

 

جشنواره سه پادشاه Epiphany سنت های اصیل آلمانی کشور های آلمانی زبان Bethlehem مسیح

Epiphany: 3 things to know about the Three Kings Festival

Embracing host-nation holiday traditions
“We three kings of Orient are … bearing gifts we traverse afar … field and fountain, moor and mountain … following yonder star,” begins the popular Christmas carol. On Jan. 6, the countries of Austria, Germany and Switzerland honor the trek of the Magi detailed in the song’s lyrics with a religious feast day known as Epiphany, or the Three Kings Festival (das Dreikönigsfest). If you are stationed in Europe, there are three things you should know about this special day.

1. Epiphany marks the official end of the Christmas season.

For Austria, along with the German states of Baden-Württemberg, Bavaria and Saxony-Anhalt, three Swiss cantons (or districts) and part of Graubünden, Jan. 6 is considered a public holiday. Plan ahead to avoid any kinks this may cause in your daily responsibilities and travel itineraries. Recognized as the day Magi arrived in Bethlehem with gifts to present to the Christ child after their long journey from the Orient, it is also considered the last day of the holiday season. If you’ve been putting off the tedious task of taking down your Christmas décor, now is the time to finally get it done.

2. Star Singers, or Sternsinger, may come calling.

From Dec. 27 to Jan. 6, small groups of children known as Star Singers (Sternsinger) dress up as the three wise men to raise funds for special charities. Following a leader who carries a star, they go from door to door, singing hymns about the Magi and the birth of baby Jesus in exchange for a few coins.

3. Houses are blessed and cleansed.

Sternsinger and representatives from religious organizations also stop by to offer blessings for the new year. It’s common to see a cryptic series of letters, numbers and symbols written on villagers’ doors. Marked with chalk that has been blessed by a Catholic priest, this inscription has usually been sanctioned by a local church.

How to decipher the symbol: Beginning and ending with the first and last pair of digits of the new year, 2018’s blessing will read:

20*C+M+B+18

The asterisk (*) symbolizes the star of Bethlehem the Magi followed to find baby Jesus. The three crosses (+) stand for the Holy Trinity of Father, Son and Spirit. Finally, the C, M and B are said to either represent the names of the three wise men (die Weisen), whose German monikers are Caspar, Melchior and Balthasar, or “Christus mansionem benedicat,” which means “Christ bless this house.”

جشنواره سه پادشاه Epiphany سنت های اصیل آلمانی کشور های آلمانی زبان Bethlehem مسیح