اداره سوسیال اتریش

Sozialamt

اداره سوسیال در اتریش اداره ایست که از لحاظ مالی و رفاهی و گاهی مسکن به افراد کم درآمد کمک می کند.
وین در هر منطقه اداره سوسیال مخصوص به خود را دارد.

 

اداره سوسیال اتریش, Sozialamt austria

آدرس اداره سوسیال در مناطق مختلف وین:

 

Sozialzentrum Wilhelmstraße) für die Bezirke 12, 13, 15 und 18)
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp
Layout=stelle&Type=K&stellecd=2012042510435152&STELLE=Y

Sozialzentrum Walcherstraße) für die Bezirke 1, 2, 7, 8, 9, 14, 17 und 20)
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp
Layout=stelle&HLayout=&Type=K&STELLECD=2014012911473088

Sozialzentrum Lemböckgasse) für die Bezirke 10, 16 und 23)
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp
Layout=stelle&Type=K&stellecd=2015030909330444&STELLE=Y

Sozialzentrum für den 21. Bezirk
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp
Layout=stelle&Type=K&stellecd=2004081210573368&STELLE=Y

Sozialzentrum für den 22. Bezirk
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?
Layout=stelle&Type=K&stellecd=2004081211224379&STELLE=Y