ترانسپورت از فرودگاه اتریش به مرکز شهر

Taxi in wien

ترانسپورت از فرودگاه اتریش به مرکز شهر

هزینه ترانسپورت از فرودگاه اتریش به مرکز شهر
€ 8.00 اتوبوس
€ 4.00 قطار S-Bahn
€ 12.00 قطار City Airport Train/ CAT
€ 40.00 تاکسی

 

برنامه ساعات حرکت قطار ها از فرودگاه اتریش:
اولین ساعت حرکت ۳۰و ۴ دقیقه است و آخرین ۴۶و ۲۳ دقیقه
شما با این بلیط می توانید به مقصد خود بروید و هر چند قطار و اتوبوس عوض کنید.