اداره پشتیبانی کارگر در وین

Arbeiterkammer

در کنار اداره کار AMS اداره دیگری در این رابطه، اداره پشتیبان کارگر اتریش Arbeiterkammer می باشد که در حمایت از گارگر فعالیت کرده و به شکایات آنان رسیدگی می کند.

اداره پشتیبانی کارگر اتریش, wien.arbeiterkammer

 

برای ورود به سایت اداره پشتیبانی کارگر کلیک کنید